КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Вища освіта іноземним громадянам
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ ДО КНУТД

Багаторічний фаховий педагогічний досвід у справі організації освіти для іноземних громадян та бездоганна науково-дослідницька репутація КНУТД є тією основою, на якій створено сучасну систему підготовки високопрофесійних кадрів у різноманітних галузях.

Для організації навчання іноземних студентів у нашому університеті існує Навчальний центр міжнародного співробітництва, який координує та організаційно підтримує процес набору та навчання студентів. Центр зокрема здійснює перевірку навчальної дисципліни студентів, контроль за поточними атестаціями, проводить інформаційно-виховну роботу серед іноземних студентів. Регулярно проводяться збори іноземних студентів, де розглядаються питання підготовки до зимової та літньої сесій, ліквідація академічної заборгованості. За участю працівників органів внутрішніх справ на зборах розглядаються питання щодо правил проживання в Україні та в гуртожитках КНУТД. Центр оформляє усі необхідні для іноземних студентів документи відповідно до вимог чинного законодавства.

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25.03.1994 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та  від  03.06.1994  № 271  «Про  заходи  щодо  розвитку  економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11.09.2013 № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Київського національного університету технологій та дизайну в 2016 році громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

6. Іноземці, які пройшли підготовку до вступу в університет (мають відповідний документ), приймаються до університету без співбесіди, окрім напряму 6.020207 «Дизайн». Для вступу на напрям «Дизайн» проводиться творчий конкурс (складаються вступні випробування) з рисунку.

7. Вступні випробування (співбесіди) для вступу на здобуття ступеня бакалавра, магістра проводяться з 15 червня згідно затвердженого графіку в декілька сесій. Вступні випробування (співбесіди) проводиться предметними (атестаційними) комісіями університету:

Спеціальності (освітні програми) 

Вступні випробування (співбесіди)

 

022 Дизайн 

1) творчий конкурс (рисунок);

2) російська мова (українська мова)

 

015 Професійна освіта. Дизайн, 015

Професійна освіта. Технологія виробів

легкої промисловості, 051 Економіка,

071  Облік  і  оподаткування,

072 Фінанси,  банківська  справа  та

страхування,  073  Менеджмент,

075 Маркетинг, 076 Підприємництво,

торгівля  та  біржова  діяльність,

122 Комп’ютерні науки та інформаційні

технології, 123 Комп’ютерна інженерія,

133  Галузеве  машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка, 151 Автоматизація

та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 171 Електроніка

182 Технології легкої промисловості,

 

1) математика

2) російська мова (українська мова)

 

161 Хімічні технології та інженерія,

162 Біотехнології  та  інженерія,

226 Фармація

 

1) хімія

2) російська мова (українська мова)

 

Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.

Як результати співбесіди можуть зараховуватися результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти,  підтверджені  відповідними  сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. При цьому сертифікати з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами прийому (Додаток 5) рівня прирівнюються до достатнього рівня знань.

Зарахування до КНУТД на навчання за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за  результатами вступних випробувань за конкурсом окремо з кожної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми) і форми навчання.

8. Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули ступінь бакалавра відповідної спеціальності (напряму підготовки) здійснюється на ступінь магістра.

Зарахування проводиться за результатами випробування:

 • іноземна мова (українська, російська, англійська, німецька, французька, італійська мова);
 • фахове випробування за відповідною спеціальністю (освітньою програмою).

Проведення фахових вступних випробувань розпочинається з 15 червня 2016 року в декілька сесій.

 

Документи, необхідні для прийому іноземців й осіб без громадянства:

 1. заява-анкета;
 2. переклад першої сторінки закордонного паспорту (прізвище, ім’я) українською мовою  легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.
 3. оригінал документу про середню освіту і виписка про отримані оцінки (бали), перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 4. копія документа про народження, перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 5. оригінал медичного сертифікату  про стан здоров’я, завірений органом охорони здоров’я країни, звідки прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до в'їзду в Україну, перекладений на українську мову та легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 6. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги, який можна придбати в КНУТД (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 7. 10 фотокарток розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові;
 8. копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 9. зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 рік для повернення на батьківщину;
 10. паспорт з оформленою належним чином візою на в’їзд в Україну (пред’являється особисто);
 11. офіційне Запрошення Київського національного університету технологій та дизайну.

 

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування студентів КНУТД  на території України здійснюється на підставі укладених іноземцями та особами без громадянства полісів медичного страхування. Студенти-іноземці, які навчаються в КНУТД, є клієнтами приватного акціонерного товариства «Страхова компанія  «ВУСО». Юридична адреса: м. Київ, вул. К. Малевича, 31, контактний телефон: 0 800 50 37 73.

Студенти-іноземці мають можливість отримати екстрену медичну допомогу, амбулаторну допомогу, а також щорічне медичне обстеження.

Медичні послуги, які не включені до страхового полісу (наприклад стоматологічні послуги) студент-іноземець сплачує самостійно.

 

Для осіб, які хочуть отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» і одержали  освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» в своїй країні, обов’язкова процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Інформація міністерства розміщена за адресою: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/1307

Для отримання додаткової інформації про освіту в Україні для іноземних громадян радимо відвідати веб-сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/, а також Українського державного центру міжнародної освіти http://intered.com.ua.

 

Тривалість навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня:

 • Бакалавр – 4 роки (очна форма навчання); 4,5 роки (заочна форма навчання);
 • Магістр – 2 роки після програми бакалавра (очна і заочна форма навчання);

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання Київського національного університету технологій та дизайну вказані в Додатку1.  

 

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДО ВСТУПУ У  ВИЩІ  НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальній заклади є структурним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну і здійснює підготовку іноземців, які мають повну середню освіту. Слухачі мають змогу вивчати українську або російську мови, а також готуватися до вступу у вищі навчальні заклади України. За умови успішного виконання навчального плану, випускники одержують відповідне свідоцтво державного зразка. Слухачам університет забезпечує візову підтримку, надає місця в комфортабельному гуртожитку.

Навчання здійснюється на контрактній основі на підставі міждержавних угод. Прибуття іноземних громадян на навчання відбувається за індивідуальними запрошеннями, які видаються Університетом.

ФОРМА НАВЧАННЯ:  Денна (очна)

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:  9 місяців

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ: 01.10.2015.

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України триває з 1 жовтня до 25 червня наступного року. Навчальний рік на підготовчому відділенні включає два семестри:

 • I семестр триває з жовтня по січень і завершується екзаменаційною сесією;
 • II семестр триває з лютого по червень, та завершується екзаменаційною сесією.

Протягом навчання проводяться тестові зрізи знань з основних дисциплін, з метою визначення рівня поетапної підготовки слухача.

Після завершення I семестру, слухачі складають екзамен з української (або російської)  мови та  математики, заліки з інших предметів.

Після завершення IІ семестру і проходження навчальної програми, слухачі складають випускні екзамени з української (російської) мови та  профілюючих дисциплін.

Після складання випускних екзаменів, слухачам видається свідоцтво зразка Міністерства освіти і науки України, яке дає право вступу до Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) без вступних іспитів, окрім напряму 6.020207 «Дизайн». Для вступу на напрям «Дизайн» проводиться творчий конкурс (складаються вступні випробування) з рисунку. 

 

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України триває з 1 жовтня до 25 червня наступного року. Навчальний рік на підготовчому відділенні включає два семестри:

 • I семестр триває з жовтня по січень і завершується екзаменаційною сесією;
 • II семестр триває з лютого по червень, та завершується екзаменаційною сесією.

Протягом навчання проводяться тестові зрізи знань з основних дисциплін, з метою визначення рівня поетапної підготовки слухача.

Після завершення I семестру, слухачі складають екзамен з української (або російської)  мови та  математики, заліки з інших предметів.

Після завершення IІ семестру і проходження навчальної програми, слухачі складають випускні екзамени з української (російської) мови та  профілюючих дисциплін.

Після складання випускних екзаменів, слухачам видається свідоцтво зразка Міністерства освіти і науки України, яке дає право вступу до Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) без вступних іспитів, окрім напряму 6.020207 «Дизайн». Для вступу на напрям «Дизайн» проводиться творчий конкурс (складаються вступні випробування) з рисунку. 

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

 1. переклад першої сторінки закордонного паспорту (прізвище, ім’я) українською мовою  легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 2. оригінал документу про середню освіту і виписка про отримані оцінки (бали), перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 3. копія документа про народження, перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 4. оригінал медичного сертифікату  про стан здоров’я, завірений органом охорони здоров’я країни, звідки прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до в'їзду в Україну  перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;
 5. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги, який можна придбати в КНУТД (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 6. 10 фотокарток розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові;
 7. зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 рік для повернення на батьківщину;
 8. паспорт з оформленою належним чином візою на в’їзд в Україну (пред’являється особисто);
 9. офіційне Запрошення Київського національного університету технологій та дизайну.

Вартість навчання – 1000 доларів США ($) на рік.

 

Адреса підготовчого відділення для іноземних громадян:

Україна, 01011, м. Київ , вул. Немировича-Данченка, 2

Навчальний корпус 4, ауд. 4-0312, 4-0314

тел.: +38(044)280-41-42;

+38(044)256-21-64;

+38(044)256-21-23;

e-mail: interoffice_learning@knutd.com.ua

 

ПОБУТОВІ УМОВИ

Київський національний університет технологій та дизайну розташований в центральному районі м.Києва. Поpуч розташoвані навчaльні корпуcи і студентcькі гуpтожитки. Студентам–іноземцям надається гуртожиток. Вартість проживання в гуртожитку складає 3300 грн. за навчальний рік (10 міс). В кімнаті проживає 2-3 особи. Умови проживання визначаються окремою угодою. 

Від університету  до гуртожитку  потрібно проїхати 4 зупинки на тролейбусі № 38 до зупинки «вулиця Німанська».

все о строительстве, ремонте и обустройстве