КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Відділ докторантури і аспірантури
АРАБУЛІ Світлана Іванівна

завідувач, к.т.н.

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mail

ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі університету здійснювалась за 8 спеціальностями, а саме:

Шифр спеціальностей

Назва спеціальностей

(Перелік 2011 р.)

05.01.02

 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

05.02.01

 Матеріалознавство

05.05.10

 Машини легкої промисловості

05.17.06

 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

05.17.15

 Технологія хімічних волокон

05.18.18

 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

05.18.19

 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

08.00.03

 Економіка та управління національним господарством

 

На сьогодні, за рішенням Вченої ради університету (Протокол №10 від 22.06.2016 р.) в університеті діє  докторантура за 8 спеціальностями згідно Переліку 2015 р.:

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Найменування

Код

Найменування

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

 

Нормативний строк  підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 • в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

 

Правила прийому до докторантури 

Етапи вступної кампанії


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за державним замовленням та

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня

Засідання кафедри з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

24 серпня – 24 вересня

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше

28 вересня

Терміни зарахування вступників

не пізніше

29 вересня

 

Документи, які подають вступники до докторантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.
 • документ про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • документ про присвоєння вченого звання (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього;
 • копію документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат наук);
 • копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів (якщо вступник працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо вступник не працює, то оформлюється у відділі кадрів КНУТД);
 • розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах);
 • письмова характеристика вступника (його наукової діяльності), складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Загальний обсяг державного замовлення

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру Київського національного університету технологій та дизайну за рахунок бюджетного фінансування у 2016 р (Наказ МОН України від 25.07.2016 р. №878). 

Шифр

Назва спеціальності

Прийом, осіб

денна

051

Економіка

1

133

Галузеве машинобудування

1

161

Хімічні технології та інженерія

1

182

Технології легкої промисловості

1

 

АСПІРАНТУРА

Загальна інформація

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі університету здійснювалась за 17 спеціальностями, а саме:

Шифр спеціальностей

Назва спеціальностей

(Перелік 2011 р.)

05.01.02

 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

05.01.03

 Технічна естетика

05.02.01

 Матеріалознавство

05.02.02

 Машинознавство

05.02.08

 Технологія машинобудування

05.05.10

 Машини легкої промисловості

05.11.13

 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.09.03

 Електротехнічні комплекси та системи

05.09.12

 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії

05.13.07

 Автоматизація процесів керування

05.17.06

 Технологія полімерних та композиційних матеріалів

05.17.15

 Технологія хімічних волокон

05.18.18

 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

05.18.19

 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

08.00.03

 Економіка та управління національним господарством

08.00.04

 Економіка та управління підприємствами

17.00.07

 Дизайн

 

На сьогодні, в університеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за 12 спеціальностями. Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги, затверджені Міністерством освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (відповідно до наказу МОН України №707 від 23.06.2016 р.)

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

(особи)

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

10

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

23

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

18

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

13

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

5

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

15

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

8

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

16

 

Нормативний строк  підготовки доктора філософії:

 • в аспірантурі – 4 роки.
 • поза аспірантурою – 5 років.

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в університеті).

 

Правила прийому до аспірантури в 2016 р.

Етапи вступної кампанії


Етапи вступної кампанії

Очна та заочна форми навчання

за державним замовленням та

за кошти фізичних та юридичних осіб

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

1 лютого

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня

23 лютого

Строки проведення вступних випробувань

29 серпня –

3 вересня

1-10 березня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

5 вересня

не пізніше

15 березня

Терміни зарахування вступників

не пізніше

9 вересня

не пізніше

24 березня

 

Документи, які подають вступники до аспірантури:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів (якщо вступник працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо вступник не працює, то оформлюється у відділі кадрів КНУТД);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (при їх відсутності – реферат з обраної спеціальності);
 • висновок передбачуваного наукового керівника про співбесіду з вступником;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного номеру;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування зі спеціальності 022 Дизайн 

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка 

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент 

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Програма вступного випробування зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма вступного випробування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

Програма вступного випробування зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Програма вступного випробування зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Програма вступного випробування зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Програма вступного випробування зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 

Програма вступного випробування зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Програма вступного випробування «Презентація дослідницької пропозиції»

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька)

Вимоги до реферату зі спеціальності 

 

Загальний обсяг державного замовлення

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Київського національного університету технологій та дизайну за рахунок бюджетного фінансування у 2016 р. (Наказ МОН України від 25.07.2016 р. №878). 

Шифр

Назва спеціальності

Прийом, осіб

денна

вечірня

022

Дизайн

3

-

051

Економіка

2

-

073

Менеджмент

1

-

132

Матеріалознавство

1

-

133

Галузеве машинобудування

2

-

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

-

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

2

-

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2

-

161

Хімічні технології та інженерія

2

-

182

Технології легкої промисловості

7

-

 

Розклад вступних випробувань до аспірантури

Рейтинговий список вступників в аспірантуру КНУТД у 2016 році

Протокол засідання приймальної комісії про зарахування в аспірантуру КНУТД у 2016 році

все о строительстве, ремонте и обустройстве